Så langt det lar seg gjøre skal Splitkon AS arbeide for at limtre og KL-tre (massivtre) med sin gunstige miljøprofil ikke velges bort i prosjekter hvor vi inviteres til å komme med løsninger.

Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.

Materialvalg påvirker alle byggs miljøprofil.  Bruk av limtre kan i mange tilfeller erstatte andre materialer og redusere CO2-utslippene vesentlig om du vurderer byggets helhetlige konsept.

Så sant det ikke fordyrer prosjektet vesentlig, jobber vi aktivt for at materialvalget i prosjekter vi rådspørres om eller tilbyr, har en best mulig miljøgassprofil. Dette innebærer også å se på andre deler av prosjektet hvor vi kan anbefale limtre og KL-tre som alternative og mer miljøvennlige løsninger.

 

Tre er et byggematerialet som binder mer CO2 enn hva som brukes i produksjonen.

Energiforbruket til treindustrien er også «ren» da elektrisitet fra vannkraft som oftest blir benyttet, ved siden av biobrensel (avfall fra egen produksjon). Etter sin levetid kan limtre og KL-tre benyttes som brensel, og frigjort CO2 tas opp av tilveksten i skogen. 

Tre bruker CO2 i vekstfasen, binder CO2 i produktenes levetid og frislipper ikke mer ved nedbryting enn det tok opp da skogen ble til. Tre er derfor en fornybar ressurs som er bærekraftig i hele sitt livsløp.

 

 

Splitkon AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vi har et kvalitetssystem som ivaretar alle faser, fra bestilling via gjennomføring til leveranse.