Med miljø i fokus

Så langt det lar seg gjøre skal Splitkon AS arbeide for at limtre og massivtre med sin gunstige miljøprofil ikke velges bort i prosjekter hvor vi inviteres til å komme med løsninger.

Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.

Materialvalg påvirker alle byggs miljøprofil.  Bruk av tre kan i mange tilfeller erstatte andre materialer og redusere CO2-utslippene vesentlig om du vurderer byggets helhetlige konsept.

Så sant det ikke fordyrer prosjektet vesentlig, jobber vi aktivt for at materialvalget i prosjekter vi rådspørres om eller tilbyr, har en best mulig miljøgassprofil. Dette innebærer også å se på andre deler av prosjektet hvor vi kan anbefale limtre og massivtre som alternative og mer miljøvennlige løsninger.

 

Splitkon AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vi har et kvalitetssystem som ivaretar alle faser, fra bestilling via gjennomføring til leveranse.

CO2-regnskap

Tre er et byggematerialet som binder mer CO2 enn hva som brukes i produksjonen.

Energiforbruket til treindustrien er også «ren» da elektrisitet fra vannkraft som oftest blir benyttet, ved siden av biobrensel (avfall fra egen produksjon). Etter sin levetid kan limtre og massivtre benyttes som brensel, og frigjort CO2 tas opp av tilveksten i skogen. 

Tre bruker CO2 i vekstfasen, binder CO2 i produktenes levetid og frislipper ikke mer ved nedbryting enn det tok opp da skogen ble til. Tre er derfor en fornybar ressurs som er bærekraftig i hele sitt livsløp.